1. У випадках, передбачених цим Кодексом, одночасно з митною декларацiєю декларант подає митному органу документи, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть товарiв i обраний метод її визначення.

2. Документами, якi пiдтверджують митну вартiсть товарiв, є:
1) декларацiя митної вартостi, що подається у випадках, визначених у частинах п’ятiй i шостiй статтi 52 цього Кодексу, та документи, що пiдтверджують числовi значення складових митної вартостi, на пiдставi яких проводився розрахунок митної вартостi;
2) зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або документ, який його замiнює, та додатки до нього у разi їх наявностi;
3) рахунок-фактура (iнвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об’єктом купiвлi-продажу);
4) якщо рахунок сплачено, — банкiвськi платiжнi документи, що стосуються оцiнюваного товару;
5) за наявностi — iншi платiжнi та/або бухгалтерськi документи, що пiдтверджують вартiсть товару та мiстять реквiзити, необхiднi для iдентифiкацiї ввезеного товару;
6) транспортнi (перевiзнi) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включенi у вартiсть товару, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть перевезення оцiнюваних товарiв;
7) копiя iмпортної лiцензiї, якщо iмпорт товару пiдлягає лiцензуванню;
8) якщо здiйснювалося страхування, — страховi документи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть страхування.

3. У разi якщо документи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, мiстять розбiжностi, наявнi ознаки пiдробки або не мiстять всiх вiдомостей, що пiдтверджують числовi значення складових митної вартостi товарiв, чи вiдомостей щодо цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного органу зобов’язанi протягом 10 календарних днiв надати (за наявностi) такi додатковi документи:
1) договiр (угоду, контракт) iз третiми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарiв, митна вартiсть яких визначається;
2) рахунки про здiйснення платежiв третiм особам на користь продавця, якщо такi платежi здiйснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);
3) рахунки про сплату комiсiйних, посередницьких послуг, пов’язаних iз виконанням умов договору (угоди, контракту);
4) виписку з бухгалтерської документацiї;
5) лiцензiйний чи авторський договiр покупця, що стосується оцiнюваних товарiв та є умовою продажу оцiнюваних товарiв;
6) каталоги, специфiкацiї, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару;
7) копiю митної декларацiї країни вiдправлення;
8) висновки про якiснi та вартiснi характеристики товарiв, пiдготовленi спецiалiзованими експертними органiзацiями, та/або iнформацiя бiржових органiзацiй про вартiсть товару або сировини.

4. У разi якщо митний орган має обґрунтованi пiдстави вважати, що iснуючий взаємозв’язок мiж продавцем i покупцем вплинув на заявлену декларантом митну вартiсть, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного органу, крiм документiв, зазначених у частинах другiй та третiй цiєї статтi, подає (за наявностi) такi документи:
1) виписку з бухгалтерських та банкiвських документiв покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України;
2) довiдкову iнформацiю щодо вартостi у країнi-експортерi товарiв, що є iдентичними та/або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним товарам;
3) розрахунок цiни (калькуляцiю).

5. Забороняється вимагати вiд декларанта або уповноваженої ним особи будь-якi iншi документи, вiдмiннi вiд тих, що зазначенi в цiй статтi.

6. Декларант або уповноважена ним особа за власним бажанням може подати додатковi наявнi у них документи для пiдтвердження заявленої ними митної вартостi товару.)