1. Товари (за винятком пiдакцизних), що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi не пiдлягають письмовому декларуванню та не є об’єктами оподаткування митними платежами, якщо особа в’їжджає в Україну не частiше одного разу протягом однiєї доби:

– сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро та ввозяться через  пункти пропуску, вiдкритi для повiтряного сполучення (авіа транспортом);

– сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться через  сухопутні або водні пункти пропуску.

У разi якщо вище зазначенi товари, пiдлягають державнiй реєстрацiї на територiї України, такi товари пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, та звiльняються вiд оподаткування митними платежами.

  1. Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться громадянами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10% i податком на додану вартiсть за ставкою 20%. Базою оподаткування таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент:

– 1000 євро при ввезеннi товарiв на митну територiю України через пункти пропуску, вiдкритi для повiтряного сполучення;

– 500 євро або вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг, при ввезеннi через сухопутні або водні пункти пропуску.

  1. Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться громадянами у несупроводжуваному багажi:

– сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, пiдлягають усному декларуванню на пiдставi товаросупровiдних документiв та не є об’єктами оподаткування митними платежами;

– сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 150 євро, але не перевищує еквiвалент 10000 євро, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10% та податком на додану вартiсть 20%. Базою оподаткування для таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 150 євро.

  1. Товари (крiм пiдакцизних та культурних цінностей), що ввозяться громадянами у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, декларуються оператором поштового зв’язку, експрес-перевiзником чи громадянином або уповноваженою ним особою:

– та не є об’єктами оподаткування митними платежами, якщо сумарна фактурна вартiсть не перевищує еквiвалент 150 євро;

– оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10% та податком на додану вартiсть 20%, якщо сумарна фактурна вартiсть перевищує еквiвалент 150 євро, але не перевищує еквiвалент 10000 євро.  Базою оподаткування для таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 150 євро.

  1. Товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро, що ввозяться громадянами в мiжнародних поштових вiдправленнях, мiжнародних експрес-вiдправленнях, у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, пiдлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi у випадках, установлених законодавством України для суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та оподатковуються ввiзним митом за повними ставками i податком на додану вартiсть 20%.
  2. Товари (крiм пiдакцизних), незалежно вiд їх фактурної вартостi, що ввозяться громадянами у вантажних вiдправленнях, пiдлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi у випадках, установлених законодавством України для суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та оподатковуються ввiзним митом за повними ставками Митного тарифу України i податком на додану вартiсть за ставкою 20%.

7.Культурнi цiнностi, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому, незалежно вiд їх вартостi та способу перемiщення , пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для пiдприємств.

  Пропуск на митну територiю України товарiв, що класифiкуються в 1 – 24 групах УКТ ЗЕД (живi тварини; продукти тваринного походження; продукти рослинного походження; жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники) та ввозяться громадянами для вiльного обiгу, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Обмеження не поширюється на:

1) громадяни, якi досягли 18-рiчного вiку, можуть ввозити алкогольнi напої та тютюновi вироби на митну територiю України в ручнiй поклажi або супроводжуваному багажi без сплати митних платежiв та без письмового декларування у таких кiлькостях iз розрахунку на одну особу: 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамiв тютюну, або цi вироби в наборi загальною вагою, що не перевищує 250 грамiв; 5 лiтрiв пива, 2 лiтри вина, 1 лiтр мiцних (iз вмiстом спирту бiльш як 22 %) алкогольних напоїв.

Алкогольнi напої та тютюновi вироби незалежно вiд їх кiлькостi не звiльняються вiд оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну територiю України, була вiдсутня в Українi менш нiж 24 години.;

2) харчовi продукти вагою до 10 кг в упаковцi виробника, що надходять на адресу громадян у мiжнародних поштових або експрес-вiдправленнях;

3) харчовi продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквiвалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

4) домашнiх тварин.

Не пiдлягають перемiщенню на митну територiю України в несупроводжуваному багажi продукти харчування без упаковки виробника.